تحقیق اشتغال زنان در جامعه ایران


مطلب مورد نظر دربار هی تحقیق اشتغال زنان در جامعه ایران می باشد و با توجه به توضیحات آمده می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل
تحقیق اشتغال زنان در جامعه ایران

تحقیق-اشتغال-زنان-در-جامعه-ایرانتحقیق اشتغال زنان در جامعه ایران در حجم 68 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:

فهرست مطالب :  

بيان مسئله پژوهش

اهميت و ضرورت موضوع    

اهداف پژوهش  

فرضيه ها 

معرفي انواع متغيرهاي پژوهش

مقدمه

كار و شغل

تاريخچه ا شتغا ل زنان در ا يران

تاريخچه قا نونگذا ري درباره كا رگران زن در ا يران

تاريخچه ا شتغا ل زنان سطح بين المللي

دوره هاي صنعتي و زنان

نـگا هي به ورود زنان به بخش توليد

زنان و توسعه

روان شنا سي ا جتما عي ا شتغا ل زن

زن و خدمت ا جتما عي

زن و مسائل ا جتما عي معا صر

زنان و توسعه ا قتصادي (نقش ا قتصادي زنان)

ا ستقلال ا قتصادي زنان

دلايلي كه زنان در توسعه ا قتصادي- ا جتما عي نقش ا رزنده تري خوا هند دا شت

زنان و فعا ليت ا تحاديه اي

شرا يط كار زنان

درآمد كار زنان

زنان و كار

كار زنان در داخل خانه

كار زنان در خارج خانه

زيان كار زنان

بررسي زمينه هاي نظري و تجربي موضوع زن و ا شتغا ل

تفاوت در دستمزدها : كار آيي يا تعصب؟

وقت بيشتر و پول كمتر : بي عدا لتي در كار زنان

لزوم كار براي زن

ده روش عمده كه شغل شما زندگي شوهرتان را آسا نتر ، بهتر و شادتر مي كند

كيفيت زندگي شغلي و رضا يت از كار

موا نع پيش روي زنان

عامل نامرئي توسعه زنان (عوامل ضمني)

راه كار

وضع فعا ليت زنان در كل كشور

منابع و مآخذ

دانلود فایل


✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل

کلمات کلیدی: اشتغال زنان

مطالب مرتبط

تحقیق اشتغال زنان در جامعه ایران