مقاله عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ايران


مطلب مورد نظر دربار هی مقاله عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ايران می باشد و با توجه به توضیحات آمده می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل
مقاله عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ايران

مقاله-عوامل-موثر-در-اشتغال-و-بیکاری-در-جامعه-ايرانعوامل موثر در اشتغال و بیکاری  در جامعه ايران در حجم 116 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:


فهرست مطالب

مقدمه                                                                                                   ۶- ۵

اشتغال وبیکاری وکشورهای درحال توسعه                                                       ۷
تعریف بیکاری و انواع آن                                                                        
ضرورت نگرش نو به مفهوم اشتغال                                                                   ۱۲

ابهام ذهنی بودن مفهوم کنونی اشتغال                                                                ۱۵-۱۲

نتایج ابهام مفهوم اشتغال                                                                              ۱۶-۱۵

نگرشی به مفهوم جدید اشتغال                                                                       ۱۸- ۱۶

عوامل موثر بر آرزوهای شغلی                                                                        ۲۰-۱۸

آموزش و اشتغال

چالشهای اشتغال فارغ التحصیلا ن کشور                                                                        ۲۱

تحولات اشتغال بر اساس تخصص                                                                              ۳۵-۲۲

توزیع شاغلان درسال ۱۳۷۵به تفکیک سطوح تحصیلی                                                ۳۸-۳۶

مسائل اشتغال زنان در ایران                                                                                      ۴۳-۳۸

نظریه های تفاوت اشتغال زنان ومردان                                                                          ۴۶-۴۴

سهم زنان دراشتغال ایران                                                                                            ۴۷

علل بیکاری                                                                                                               ۵۳-۴۸

آسیب های ناشی ازعدم وجود شغل                                                                                ۵۷- ۵۴

تحولات اشتغال وبیکاری                                                                                            ۶۱-۵۷

تحولات بیکاری                                                                                                           ۶۶-۶۱

وضعیت فعلی اشتغال وبیکاری درکشور                                                                        ۶۸-۶۷

بیکاری در استان یزد                                                                                                        ۶۹

بررسی و تحلیل روند تغییرات نرخ فعالیت و بیکاری استان طی دوره ۸۱ – ۱۳۷۵               ۱۱۶-۷۰

دانلود فایل


✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل

کلمات کلیدی: بیکاری و اشتغال مقاله عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ايران

مطالب مرتبط

مقاله عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ايران